# Discipline Artist
01 Dec 2022 | 12:30 AM
1. Kathak Akhilesh Patel
01 Dec 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Varun Khanna
2. Bharatanatyam Athira Sankar
3. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
4. Kathak Akhilesh Patel
5. Hindustani Classical Vocal Sourabh Chauhan
6. Bharatanatyam Soma Mandal
01 Dec 2022 | 09:30 AM
1. Kathak Akhilesh Patel
02 Dec 2022 | 08:30 AM
1. Hindustani Classical Vocal Sourabh Chauhan
2. Bharatanatyam Soma Mandal
3. Carnatic Vocal Aadarsh M. Nair
4. Bharatanatyam Sujay Shanbhag
02 Dec 2022 | 11:00 AM
1. Bharatanatyam Varun Khanna
02 Dec 2022 | 11:30 AM
1. Kathak Akhilesh Patel
2. Hindustani Classical Vocal Sourabh Chauhan
3. Carnatic Vocal Aadarsh M. Nair
03 Dec 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Sujay Shanbhag
2. Hindustani Classical Vocal Sourabh Chauhan
3. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
4. Carnatic Vocal Aadarsh M. Nair
03 Dec 2022 | 09:00 AM
1. Kathak Akhilesh Patel
03 Dec 2022 | 11:30 AM
1. Kathak Akhilesh Patel
2. Carnatic Vocal Aadarsh M. Nair
05 Dec 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Sujay Shanbhag
2. Carnatic Vocal Aadarsh M. Nair
3. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
4. Hindustani Classical Vocal Sourabh Chauhan
05 Dec 2022 | 09:30 AM
1. Bharatanatyam Priyambada Tiwari
2. Kathak Akhilesh Patel
05 Dec 2022 | 11:30 AM
1. Hindustani Classical Vocal Sourabh Chauhan
06 Dec 2022 | 08:30 AM
1. Hindustani Classical Vocal Sourabh Chauhan
2. Bharatanatyam Sujay Shanbhag
3. Carnatic Vocal Aadarsh M. Nair
4. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
5. Bharatanatyam Priyambada Tiwari
6. Kathak Misha Ratan
06 Dec 2022 | 11:30 AM
1. Hindustani Classical Vocal Sourabh Chauhan
2. Carnatic Vocal Aadarsh M. Nair
3. Bharatanatyam Priyambada Tiwari
07 Dec 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Sujay Shanbhag
2. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
3. Hindustani Classical Vocal Sourabh Chauhan
4. Kathak Misha Ratan
5. Kathak Misha Ratan
6. Bharatanatyam Priyambada Tiwari
07 Dec 2022 | 10:28 AM
1. Carnatic Vocal Aadarsh M. Nair
07 Dec 2022 | 11:30 AM
1. Bharatanatyam Sujay Shanbhag
2. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
08 Dec 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Sujay Shanbhag
2. Kathak Misha Ratan
3. Hindustani Classical Vocal Sourabh Chauhan
4. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
5. Carnatic Vocal Aadarsh M. Nair
6. Bharatanatyam Priyambada Tiwari
08 Dec 2022 | 11:30 AM
1. Bharatanatyam Sujay Shanbhag
2. Carnatic Vocal Aadarsh M. Nair
08 Dec 2022 | 12:30 PM
1. Bharatanatyam Gyanendra Dutt Bajpai
09 Dec 2022 | 08:30 AM
1. Carnatic Vocal Aadarsh M. Nair
2. Kathak Misha Ratan
3. Bharatanatyam Gyanendra Dutt Bajpai
4. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
5. Bharatanatyam Priyambada Tiwari
6. Kathak Misha Ratan
7. Hindustani Classical Vocal Sourabh Chauhan
09 Dec 2022 | 11:30 AM
1. Bharatanatyam Gyanendra Dutt Bajpai
2. Hindustani Classical Vocal Sourabh Chauhan
12 Dec 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Sujay Shanbhag
2. Bharatanatyam Priyambada Tiwari
3. Bharatanatyam Varun Khanna
4. Kathak Misha Ratan
5. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
6. Carnatic Vocal Aadarsh M. Nair
12 Dec 2022 | 11:30 AM
1. Bharatanatyam Varun Khanna
2. Kathak Misha Ratan
3. Carnatic Vocal Aadarsh M. Nair
4. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
13 Dec 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
2. Bharatanatyam Priyambada Tiwari
3. Bharatanatyam Varun Khanna
4. Kathak Misha Ratan
5. Bharatanatyam Sujay Shanbhag
13 Dec 2022 | 11:30 AM
1. Bharatanatyam Priyambada Tiwari
2. Kathak Misha Ratan
14 Dec 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
2. Carnatic Vocal Aadarsh M. Nair
3. Bharatanatyam Priyambada Tiwari
4. Bharatanatyam Varun Khanna
5. Kathak Misha Ratan
6. Bharatanatyam Sujay Shanbhag
14 Dec 2022 | 11:30 AM
1. Kathak Misha Ratan
15 Dec 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Varun Khanna
2. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
3. Carnatic Vocal Aadarsh M. Nair
4. Bharatanatyam Priyambada Tiwari
5. Kathak Misha Ratan
6. Bharatanatyam Sujay Shanbhag
15 Dec 2022 | 11:30 AM
1. Bharatanatyam Varun Khanna
2. Bharatanatyam Priyambada Tiwari
16 Dec 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Sujay Shanbhag
2. Carnatic Vocal Aadarsh M. Nair
3. Bharatanatyam Priyambada Tiwari
16 Dec 2022 | 11:00 AM
1. Carnatic Vocal Aadarsh M. Nair
16 Dec 2022 | 11:30 AM
1. Bharatanatyam Varun Khanna
17 Dec 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Varun Khanna
2. Carnatic Vocal Aadarsh M. Nair
3. Bharatanatyam Priyambada Tiwari
17 Dec 2022 | 11:30 AM
1. Carnatic Vocal Aadarsh M. Nair
19 Dec 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Priyambada Tiwari
2. Carnatic Vocal Aadarsh M. Nair
3. Bharatanatyam Amrit Sinha
19 Dec 2022 | 10:00 AM
1. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
2. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
3. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
19 Dec 2022 | 11:30 AM
1. Bharatanatyam Priyambada Tiwari
2. Bharatanatyam Amrit Sinha
19 Dec 2022 | 02:00 PM
1. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
2. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
3. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
20 Dec 2022 | 08:30 AM
1. Carnatic Vocal Aadarsh M. Nair
2. Bharatanatyam Amrit Sinha
3. Bharatanatyam Priyambada Tiwari
20 Dec 2022 | 10:00 AM
1. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
2. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
3. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
20 Dec 2022 | 11:30 AM
1. Carnatic Vocal Aadarsh M. Nair
20 Dec 2022 | 02:00 PM
1. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
2. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
3. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
21 Dec 2022 | 08:30 AM
1. Carnatic Vocal Aadarsh M. Nair
21 Dec 2022 | 09:30 AM
1. Bharatanatyam Priyambada Tiwari
21 Dec 2022 | 10:00 AM
1. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
2. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
3. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
21 Dec 2022 | 11:30 AM
1. Bharatanatyam Priyambada Tiwari
21 Dec 2022 | 02:00 PM
1. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
2. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
3. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
22 Dec 2022 | 10:00 AM
1. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
2. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
3. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
4. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
22 Dec 2022 | 02:00 PM
1. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
2. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
23 Dec 2022 | 10:00 AM
1. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
2. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
23 Dec 2022 | 02:00 PM
1. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
2. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
3. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
24 Dec 2022 | 10:00 AM
1. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
2. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
3. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
26 Dec 2022 | 10:00 AM
1. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
2. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
3. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
26 Dec 2022 | 02:00 PM
1. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
2. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
3. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
27 Dec 2022 | 10:00 AM
1. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
2. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
3. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
27 Dec 2022 | 12:00 PM
1. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
27 Dec 2022 | 02:00 PM
1. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
2. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
28 Dec 2022 | 10:00 AM
1. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
2. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
28 Dec 2022 | 02:00 PM
1. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
2. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
3. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
29 Dec 2022 | 10:00 AM
1. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
2. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
3. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
4. Bharatanatyam Vidyashree Radhakrishna
30 Dec 2022 | 11:30 AM
1. Bharatanatyam Soma Mandal