Mrs. Snehal Marathe

Kendriya Vidyalaya S.C Pune

Mr. C. P. Prashanth

Kendriya Vidyalaya No.2 OF Dehu Road

Mrs. Pramila Pal

Kendriya Vidyalaya No.1, Dehu Road

Mrs. Alka Avinash Gaikwad

Kendriya Vidyalaya NDA Pune

Mrs. Sangeeta Gutain

Kendriya Vidyalaya CME Pune

Mr. J. K. Ramteke

Kendriya Vidyalaya No.3, Pune

Mr. J. K. Ramteke

Kendriya Vidyalaya, Yavatmal

Mr. Abdul Haseeb Khan

Kendriya Vidyalaya, Washim

Mr. Arvind Singh Thakur

Kendriya Vidyalaya Vayusena Nagar, Nagpur