# Discipline Artist
01 Nov 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
2. Hindustani Classical Vocal Pranav Kumar
01 Nov 2022 | 11:30 AM
1. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
2. Hindustani Classical Vocal Pranav Kumar
02 Nov 2022 | 07:30 AM
1. Kathak Akhilesh Patel
02 Nov 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
2. Hindustani Classical Vocal Aditya Kumar
3. Hindustani Classical Vocal Pranav Kumar
02 Nov 2022 | 10:00 AM
1. Kathak Akhilesh Patel
03 Nov 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
2. Hindustani Classical Vocal Aditya Kumar
3. Hindustani Classical Vocal Pranav Kumar
4. Kathak Akhilesh Patel
03 Nov 2022 | 11:30 AM
1. Hindustani Classical Vocal Pranav Kumar
2. Kathak Akhilesh Patel
3. Kathak Akhilesh Patel
4. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
04 Nov 2022 | 08:30 AM
1. Hindustani Classical Vocal Pranav Kumar
2. Kathak Misha Ratan
3. Hindustani Classical Vocal Aditya Kumar
4. Kathak Akhilesh Patel
5. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
04 Nov 2022 | 11:30 AM
1. Hindustani Classical Vocal Pranav Kumar
2. Kathak Misha Ratan
3. Hindustani Classical Vocal Aditya Kumar
05 Nov 2022 | 07:45 AM
1. Hindustani Classical Vocal Aditya Kumar
05 Nov 2022 | 08:30 AM
1. Hindustani Classical Vocal Pranav Kumar
2. Kathak Misha Ratan
3. Kathak Akhilesh Patel
4. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
05 Nov 2022 | 11:30 AM
1. Hindustani Classical Vocal Pranav Kumar
2. Hindustani Classical Vocal Aditya Kumar
3. Kathak Akhilesh Patel
4. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
07 Nov 2022 | 08:15 AM
1. Kathak Misha Ratan
07 Nov 2022 | 08:30 AM
1. Hindustani Classical Vocal Pranav Kumar
2. Hindustani Classical Vocal Aditya Kumar
3. Kathak Akhilesh Patel
07 Nov 2022 | 11:30 AM
1. Kathak Misha Ratan
2. Hindustani Classical Vocal Aditya Kumar
09 Nov 2022 | 08:30 AM
1. Hindustani Classical Vocal Pranav Kumar
2. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
3. Kathak Misha Ratan
4. Hindustani Classical Vocal Aditya Kumar
5. Kathak Akhilesh Patel
09 Nov 2022 | 11:30 AM
1. Hindustani Classical Vocal Pranav Kumar
2. Hindustani Classical Vocal Aditya Kumar
3. Kathak Akhilesh Patel
09 Nov 2022 | 12:00 PM
1. Kathak Misha Ratan
10 Nov 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
2. Kathak Misha Ratan
3. Hindustani Classical Vocal Aditya Kumar
4. Hindustani Classical Vocal Pranav Kumar
5. Kathak Akhilesh Patel
10 Nov 2022 | 11:30 AM
1. Kathak Misha Ratan
2. Hindustani Classical Vocal Aditya Kumar
3. Kathak Akhilesh Patel
11 Nov 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
2. Hindustani Classical Vocal Pranav Kumar
3. Kathak Misha Ratan
4. Hindustani Classical Vocal Aditya Kumar
5. Kathak Akhilesh Patel
11 Nov 2022 | 11:30 AM
1. Hindustani Classical Vocal Pranav Kumar
2. Kathak Misha Ratan
3. Kathak Akhilesh Patel
4. Hindustani Classical Vocal Aditya Kumar
14 Nov 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
2. Theatre Saikat Ghosh
3. Kathak Misha Ratan
4. Kathak Arpita Banerjee
5. Kathak Akhilesh Patel
6. Hindustani Classical Vocal Aditya Kumar
14 Nov 2022 | 11:30 AM
1. Kathak Arpita Banerjee
15 Nov 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
2. Theatre Saikat Ghosh
3. Kathak Misha Ratan
4. Kathak Akhilesh Patel
5. Hindustani Classical Vocal Aditya Kumar
6. Kathak Arpita Banerjee
15 Nov 2022 | 11:30 AM
1. Theatre Saikat Ghosh
2. Kathak Arpita Banerjee
16 Nov 2022 | 08:30 AM
1. Theatre Saikat Ghosh
2. Kathak Arpita Banerjee
3. Kathak Misha Ratan
4. Kathak Akhilesh Patel
16 Nov 2022 | 11:30 AM
1. Theatre Saikat Ghosh
17 Nov 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
2. Theatre Saikat Ghosh
3. Kathak Misha Ratan
4. Kathak Arpita Banerjee
5. Kathak Akhilesh Patel
17 Nov 2022 | 11:30 AM
1. Kathak Akhilesh Patel
18 Nov 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
2. Theatre Saikat Ghosh
3. Kathak Misha Ratan
4. Kathak Akhilesh Patel
18 Nov 2022 | 11:30 AM
1. Kathak Misha Ratan
2. Kathak Akhilesh Patel
19 Nov 2022 | 08:30 AM
1. Theatre Saikat Ghosh
2. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
3. Kathak Arpita Banerjee
4. Kathak Akhilesh Patel
5. Bharatanatyam Karthik Manikandan
19 Nov 2022 | 11:30 AM
1. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
2. Kathak Akhilesh Patel
3. Bharatanatyam Karthik Manikandan
21 Nov 2022 | 08:30 AM
1. Theatre Saikat Ghosh
2. Bharatanatyam Varun Khanna
3. Kathak Nidhaga Karunad
4. Bharatanatyam Karthik Manikandan
21 Nov 2022 | 11:30 AM
1. Bharatanatyam Varun Khanna
2. Bharatanatyam Karthik Manikandan
22 Nov 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Varun Khanna
2. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
3. Kathak Nidhaga Karunad
4. Bharatanatyam Karthik Manikandan
22 Nov 2022 | 11:30 AM
1. Bharatanatyam Varun Khanna
2. Kathak Nidhaga Karunad
3. Bharatanatyam Soma Mandal
23 Nov 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Varun Khanna
2. Kathak Nidhaga Karunad
3. Bharatanatyam Soma Mandal
4. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
5. Bharatanatyam Karthik Manikandan
23 Nov 2022 | 11:30 AM
1. Bharatanatyam Soma Mandal
2. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
3. Bharatanatyam Karthik Manikandan
24 Nov 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Varun Khanna
2. Kathak Nidhaga Karunad
3. Bharatanatyam Soma Mandal
4. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
5. Bharatanatyam Karthik Manikandan
25 Nov 2022 | 08:30 AM
1. Kathak Nidhaga Karunad
2. Bharatanatyam Varun Khanna
3. Bharatanatyam Soma Mandal
4. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
5. Bharatanatyam Karthik Manikandan
25 Nov 2022 | 11:30 AM
1. Bharatanatyam Soma Mandal
2. Bharatanatyam Karthik Manikandan
26 Nov 2022 | 08:30 AM
1. Kathak Nidhaga Karunad
2. Bharatanatyam Varun Khanna
3. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
4. Bharatanatyam Soma Mandal
5. Bharatanatyam Karthik Manikandan
26 Nov 2022 | 11:30 AM
1. Bharatanatyam Karthik Manikandan
28 Nov 2022 | 08:30 AM
1. Kathak Nidhaga Karunad
2. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
3. Bharatanatyam Soma Mandal
4. Hindustani Classical Vocal Sourabh Chauhan
5. Bharatanatyam Varun Khanna
28 Nov 2022 | 11:30 PM
1. Bharatanatyam Varun Khanna
29 Nov 2022 | 08:30 AM
1. Kathak Nidhaga Karunad
2. Bharatanatyam Soma Mandal
3. Hindustani Classical Vocal Sourabh Chauhan
4. Bharatanatyam Athira Sankar
29 Nov 2022 | 09:10 AM
1. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
29 Nov 2022 | 11:30 AM
1. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
2. Bharatanatyam Athira Sankar
30 Nov 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Varun Khanna
2. Bharatanatyam Saurabh Tripathi
3. Bharatanatyam Athira Sankar
4. Bharatanatyam Sujay Shanbhag
5. Hindustani Classical Vocal Sourabh Chauhan
6. Bharatanatyam Varun Khanna