# Discipline Artist
01 Jul 2022 | 11:26 AM
1. Bharatanatyam Aparajita Sarma
02 Jul 2022 | 11:27 AM
1. Bharatanatyam Aparajita Sarma
02 Jul 2022 | 11:28 AM
1. Bharatanatyam Aparajita Sarma
02 Jul 2022 | 11:29 AM
1. Kathak Partha Mandal
04 Jul 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Shamshur Rehman
04 Jul 2022 | 11:30 AM
1. Bharatanatyam Aparajita Sarma
05 Jul 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Shamshur Rehman
05 Jul 2022 | 11:31 AM
1. Bharatanatyam Aparajita Sarma
06 Jul 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Shamshur Rehman
06 Jul 2022 | 11:30 AM
1. Bharatanatyam Shamshur Rehman
06 Jul 2022 | 11:32 AM
1. Bharatanatyam Aparajita Sarma
07 Jul 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Shamshur Rehman
07 Jul 2022 | 11:30 AM
1. Bharatanatyam Shamshur Rehman
08 Jul 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Shamshur Rehman
08 Jul 2022 | 10:00 AM
1. Hindustani Classical Vocal Vivek Bhola
11 Jul 2022 | 08:30 AM
1. Tabla Nandan Kumar Thakur
2. Bharatanatyam Soma Mandal
3. Kathak Rohit Pawar
11 Jul 2022 | 11:30 AM
1. Bharatanatyam Soma Mandal
12 Jul 2022 | 08:30 AM
1. Tabla Nandan Kumar Thakur
2. Bharatanatyam Soma Mandal
3. Kathak Rohit Pawar
12 Jul 2022 | 11:30 AM
1. Tabla Nandan Kumar Thakur
2. Bharatanatyam Soma Mandal
13 Jul 2022 | 08:30 AM
1. Tabla Nandan Kumar Thakur
2. Bharatanatyam Soma Mandal
3. Kathak Rohit Pawar
13 Jul 2022 | 11:30 AM
1. Bharatanatyam Soma Mandal
2. Kathak Rohit Pawar
14 Jul 2022 | 08:30 AM
1. Kathak Rohit Pawar
2. Bharatanatyam Soma Mandal
3. Tabla Nandan Kumar Thakur
14 Jul 2022 | 11:30 AM
1. Kathak Rohit Pawar
2. Bharatanatyam Soma Mandal
15 Jul 2022 | 08:30 AM
1. Kathak Rohit Pawar
2. Tabla Nandan Kumar Thakur
3. Bharatanatyam Soma Mandal
15 Jul 2022 | 11:30 AM
1. Kathak Rohit Pawar
16 Jul 2022 | 08:30 AM
1. Kathak Rohit Pawar
2. Tabla Nandan Kumar Thakur
3. Bharatanatyam Soma Mandal
16 Jul 2022 | 11:30 AM
1. Kathak Rohit Pawar
18 Jul 2022 | 08:30 AM
1. Kathak Rohit Pawar
2. Bharatanatyam Soma Mandal
3. Theatre Srikanta Kumar Sahoo
18 Jul 2022 | 11:30 AM
1. Theatre Srikanta Kumar Sahoo
19 Jul 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Soma Mandal
2. Bharatanatyam Aditi R Rao
3. Theatre Srikanta Kumar Sahoo
19 Jul 2022 | 11:30 AM
1. Bharatanatyam Aditi R Rao
20 Jul 2022 | 08:30 AM
1. Theatre Srikanta Kumar Sahoo
2. Bharatanatyam Aditi R Rao
3. Bharatanatyam Soma Mandal
4. Kathak Rohit Pawar
5. Theatre Srikanta Kumar Sahoo
20 Jul 2022 | 11:30 AM
1. Bharatanatyam Aditi R Rao
21 Jul 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Aditi R Rao
2. Bharatanatyam Soma Mandal
3. Theatre Srikanta Kumar Sahoo
4. Bharatanatyam Aditi R Rao
22 Jul 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Soma Mandal
2. Theatre Srikanta Kumar Sahoo
23 Jul 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Soma Mandal
2. Bharatanatyam Aditi R Rao
3. Theatre Srikanta Kumar Sahoo
25 Jul 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Soma Mandal
2. Bharatanatyam Vinay Tiwari
3. Bharatanatyam Aditi R Rao
4. Kathak Shikha Sharma
5. Kathak Akash Dwivedi
6. Theatre Aakash Hingorani
25 Jul 2022 | 11:00 AM
1. Kathak Akash Dwivedi
25 Jul 2022 | 11:30 AM
1. Bharatanatyam Soma Mandal
2. Bharatanatyam Vinay Tiwari
3. Kathak Shikha Sharma
4. Bharatanatyam Aditi R Rao
25 Jul 2022 | 01:30 PM
1. Kathak Akash Dwivedi
26 Jul 2022 | 08:30 AM
1. Kathak Akash Dwivedi
2. Kathak Shikha Sharma
3. Bharatanatyam Aditi R Rao
4. Bharatanatyam Vinay Tiwari
26 Jul 2022 | 10:30 AM
1. Theatre Aakash Hingorani
26 Jul 2022 | 11:30 AM
1. Kathak Shikha Sharma
2. Bharatanatyam Vinay Tiwari
27 Jul 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Vinay Tiwari
2. Kathak Shikha Sharma
27 Jul 2022 | 11:30 AM
1. Bharatanatyam Vinay Tiwari
2. Kathak Shikha Sharma
3. Kathak Akash Dwivedi
27 Jul 2022 | 12:00 PM
1. Theatre Aakash Hingorani
28 Jul 2022 | 08:30 AM
1. Bharatanatyam Vinay Tiwari
2. Kathak Shikha Sharma
3. Kathak Akash Dwivedi
4. Theatre Aakash Hingorani
28 Jul 2022 | 11:30 AM
1. Kathak Shikha Sharma
2. Bharatanatyam Vinay Tiwari
3. Kathak Shikha Sharma
4. Theatre Aakash Hingorani
28 Jul 2022 | 01:00 PM
1. Kathak Akash Dwivedi
29 Jul 2022 | 08:30 AM
1. Kathak Shikha Sharma
2. Theatre Aakash Hingorani
3. Kathak Akash Dwivedi
4. Bharatanatyam Vinay Tiwari
29 Jul 2022 | 11:30 AM
1. Bharatanatyam Vinay Tiwari
2. Kathak Shikha Sharma
30 Jul 2022 | 08:30 AM
1. Theatre Aakash Hingorani
2. Kathak Akash Dwivedi
3. Bharatanatyam Soma Mandal
4. Bharatanatyam Vinay Tiwari
5. Kathak Shikha Sharma
30 Jul 2022 | 11:30 AM
1. Kathak Shikha Sharma
2. Bharatanatyam Vinay Tiwari